Club: University of Lagos, Akoka-Yaba, Lagos State